ΔΙΑΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    ΕΤΟΥΣ 2024

 Ο   Αναγκαστικός Συν/σμός Δασοκτημόνων Πισοδερίου στις 24-5-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στα γραφεία του Συν/σμού επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 83, προβαίνει σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό ενώπιον της κατά νόμου επιτροπής για την  δημοπράτηση τριών (3) τμημάτων για την ανάδειξη μισθωτών του δικαιώματος υλοτομίας του δάσους του Πισοδερίου εκ των συστάδων: Συστάδα 7α τεχνική ξυλεία 148 κ.μ. και καυσόξυλα 523κμ,  Σύνολο=671 κ.μ.Συστάδα 1β τεχνική ξυλεία 121 κ.μ. και καυσόξυλα 427κμ,  Σύνολο=548 κ.μ.Συστάδα Τ8 τεχνική ξυλεία 320 κ.μ. και καυσόξυλα  1135κμ, Σύνολο=1455 κ.μ.

Η   τιμή εκκίνησης για τα καυσόξυλα ορίζεται στα 18 €/χκμ και στρογγύλια Α,Β 19 €/χκμ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν λάβουν εγκαίρως  γνώση των συστάδων (θέση,πρόσβαση και λοιπές  πληροφορίες για αυτές.)  

Ως εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συστάδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι δεν χρωστάνε στον Συν/μο από προηγούμενες χρήσεις  και δεν έχουν παραβιάσει στο παρελθόν τους όρους του συμφωνητικού μίσθωσης δικαιώματος υλοτομίας

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385022362 . 6948083736

 

                                     Για τον Α.Σ.Δ. Πισοδερίου

                                                  Ο Πρόεδρος

                                             Παναγιώτης Κοϊδης